AZ
EN
RU

Fəalİyyət İstİqamətlərİ

Bütün Avadanlıq Məzmun VEB-həllər Xİdmətlər

İnteraktiv lövhələr
Elektron resurslar
Universitet portalı
Linqvistika laboratoriyaları
Konfranssaytları
Elmi laboratoriyalar
Elektron kitablar
Tədris İdarəetmə sistemi  (LMS)
İbtidai siniflər üçün interaktiv sistemlər
Məhdud qabiliyyətli uşaqlar üçün  komplekslər
İnternet-dükanlar
3D-turlar. Aeroçəkilişlər
Rəqəmsal reklam. İnfoköşklər
Biznes-portallar. Korporativ saytlar
Saytlar. Dövlət orqanlarının WEB - portalları

Təhsİl üçün təmİn etdİklərİmİz


Bİznes və dövlət sektoru üçün İşləyİb hazırladıqlarımız

VEB-həllərİn İşlənİb-hazırlanması

Reklam bİznesİ üçün yaratdıqlarımız

Tərtİbat və sİstem İnteqrasİyası

Tərəfdaşlarımız

TƏRƏFDAŞLARIMIZIN HAQQIMIZDA SÖYLƏDİKLƏRİ

promethean
 
young digital planet
 
sanako
 
skool
 
microsoft
 
rozumniki
 
educon
 
intel
 
lego
 
globisens
 
   

Xİdmətlərİn qİymətİ

Əsas qİymət sİyahısı

Vİzİtkart

Sifariş etmək

Korporatİv sayt

Sifariş etmək

İnternet-dükanlar

Sifariş etmək

Korportal

Sifariş etmək

Unİversİtet portal

Sifariş etmək

Konfrans saytları

Sifariş etmək